LIFO® nieuws

Vaardiger onderhandelen met LIFO®

Onderhandelen, voor sommigen een handig spel, voor anderen een hele opgave. Voor sommigen een spontane reflex, voor anderen iets wat men liever uit de weg gaat. Inzicht in de eigen onderhandelingsstijl is cruciaal om de nodige vaardigheden onder de loep te nemen en te ontwikkelen. In dit artikel leggen we de link tussen de systematiek van het onderhandelen en hoe elke LIFO® stijl zich gedraagt in dit samenspel van exploreren, inleven, opkomen en oplossen.

Win-win onderhandelen

Een typische situatie van win-win onderhandelen ontstaat wanneer de betrokken partijen verschillende belangen hebben maar tegelijk van elkaar afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld jouw partner wil naar zee en jij naar de bergen op vakantie. Of jouw dienst krijgt een budget voor marketing, jouw collega wil dit inzetten voor digitale advertenties en jij zweert bij een gedrukte folder. Dit soort meningsverschillen vragen een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden, zodat de constructieve relatie op lange termijn in stand wordt gehouden.

Onderhandelen naar win-win vraagt om enkele specifieke interpersoonlijke vaardigheden. Het goede nieuws is dat men die kan ontwikkelen. Daartoe kan men gebruik maken van praktische tips & tricks, als ook van een helder inzicht in het proces van onderhandelen en in de eigen onderhandelingsstijl.

De knepen van het vak

Ervaring in onderhandelen komt vooral tot uiting in het hanteren van een aantal vuistregels.

Zo zal een bekwame onderhandelaar:

 • rekening houden met de situatie van de andere partij
 • voorbereid ter tafel komen
 • beginnen met een positief gebaar
 • een startbod zien als een uitnodiging om verder te praten
 • vasthoudendheid combineren met tact
 • zich richten op objectieve criteria
 • goed luisteren en mogelijke oplossingen inventariseren

Met vuistregels alleen kom je er niet altijd. Echt onderhandelen is vaak omgaan met dilemma’s. Er ontstaat twijfel: ben ik te hard of te vriendelijk? Mag ik in mijn kaarten laten kijken of blijf ik gesloten op mijn hoede? Om deze dilemma’s beter te begrijpen en te kunnen hanteren spreekt Mastenbroek over vier typen van activiteiten[1] in het proces van onderhandeling:

 • Inhoudelijke vasthoudendheid
 • Hanteren van de machtsbalans
 • Klimaat positief beïnvloeden
 • Procedurele flexibiliteit

In zijn boek ‘Vaardiger onderhandelen’ beschrijft W.F.G Mastenbroek hoe de effectieve onderhandelaar zich bewust beweegt binnen elke activiteit, aangepast aan de situatie en de doelstelling. De juiste, uitgebalanceerde aandacht voor elke activiteit bevordert een succesvolle afloop.

Goede onderhandelaars kennen hun stijl

Naast praktische tips en een heldere blik op de vier soorten activiteiten speelt ook gezonde zelfkennis een cruciale rol. Als men weet wat de natuurlijke houding en gedrag zijn bij onderhandeling, kan men de persoonlijke sterktes benutten, valkuilen vermijden en aanvullende tactieken ontwikkelen.

Vermits gedrag contextueel bepaald is, werd er binnen het LIFO® concept een vragenlijst specifiek voor onderhandelen ontwikkeld. Deze vragenlijst brengt de LIFO® stijlen in kaart met betrekking tot de vier activiteiten van Mastenbroek, en dit zowel in gunstige als in ongunstige omstandigheden.

Hierbij geven we een kort overzicht van hoe elke stijl sterk is op elk van de vier activiteiten:


Activiteit :                                     Inhoudelijke vasthoudendheid                           Hanteren van de machtsbalans     


Steungevend/ Opgevend         Kan zich aan fundamentele zaken houden      Kan voor een eerlijk evenwicht gaan

Beheersend/ Overheersend     Kan het eigen standpunt sterk verdedigen      Kan voldoende macht voor zichzelf                                                                                                                                              hanteren

Behoudend/ Afhoudend            Kan to the point blijven                                        Kan een redelijk evenwicht                                                                                                                                                            behouden

Meegevend/ Weggevend          Kan het eigen standpunt vertalen                      Kan flexibel met macht omgaan                                                                in voordelen voor de ander


Activiteit :                                       Het klimaat positief beïnvloeden                       Procedurele flexibiliteit   


Steungevend/ Opgevend           Kan respect tonen en is bereid om de              Wil streven naar de ‘beste’                                                                           ander duidelijk te helpen                                     oplossing                             

Beheersend/ Overheersend      Kan de eigen invloed actief laten gelden          Wil snel een oplossing of                                                                                                                                                                uitgewerkt voorstel

Behoudend/ Afhoudend             Kan een stabiele setting creëren,                        Wil focus op het proces                                                                              waar afspraken duidelijk zijn                                en de afspraken 

Meegevend/ Weggevend           Kan mensen op hun gemak stellen,                    Wil mogelijkheden openhouden                                                               ook bij meningsverschillen                                    en creatief te werk gaan


Uiteraard zijn er ook aandachtspunten voor elke stijl en de daarbij horende ontwikkeltips. LIFO® biedt praktische inzichten en aanknopingspunten bij de ‘technische’ component van het onderhandelen. Iedereen die zichzelf goed kent, kan door reflectie en feedback namelijk beter leren onderhandelen.

Meer weten over LIFO® en onderhandelen?  Wij helpen je graag.

[1] Naar W.F.G. Mastenbroek in Vaardiger Onderhandelen, Holland Business Publications, 2001.